فرم جذب تکنسین شرکت به دما

  • مشخصات نیروهای زیرمجموعه

  • نام و نام خانوادگی:شماره تماس: 
  • زمینه تخصص

  • نام پروژه:نام کارفرما:نام پیمانکار:خرید با(کارفرما،مجری یا پیمانکار):