پمپ سوخت (24)

چشم الکترونیکی (6)

رگولاتور گاز (17)

نازل گازوئیل (30)