اتوماتیک (3)

بوستر پمپ آبرسانی (6)

بوستر پمپ آتشنشانی (4)

پمپ (6)

پنج راهی (2)

ست کنترل (2)